Інститут економіки та прогнозування

Національної академії наук України

Інститут Видання Підготовка кадрів Магістратура Коорд. рада Міжнародні зв'язки Інтернет-ресурси   

Керівництво Вчена рада Директор Відділи Персоналії Конкурс Річний план закупівель

 

 

 

 

 

 

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України" у відповідності до Постанови Президії НАН України від 06.07.2005 р. є правонаступником Інституту економічного прогнозування НАН України, який було створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.1997 р. № 772 "Про утворення Інституту економічного прогнозування" та Постанови Президії НАН України від 05.09.1997 р. № 298 з метою забезпечення розроблення стратегічних прогнозів і програм соціально-економічного розвитку України.

Очолює Інститут - академік НАН України Валерій Михайлович Геєць.

Головним завданням Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення їхнього теоретичного і практичного рівня та розроблення на цій основі напрямів і методів розвитку господарської системи, розроблення стратегічних прогнозів і програм розвитку економіки України.

В Інституті з 2011 року функціонують вісімнадцять наукових відділів.

Дослідження здійснюються за такими основними напрямами: економічна теорія; моделювання та прогнозування економічного розвитку; грошово-кредитні відносини; державні фінанси; фінанси реального сектора; економічне зростання та структурні зміни в економіці;  економіка і організація високих технологій; розвиток виробничої інфраструктури; промислова політика; технологічне прогнозування та інноваційна політика; секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства; економічна історія; соціально-економічні проблеми праці; управління економікою; просторовий економічний розвиток та місцеве самоврядування.

Шляхи реалізації результатів наукових досліджень:

надання науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо розв’язання найважливіших проблем соціально-економічного розвитку України зацікавленим державним установам і відомствам,

розробка та проведення експертизи законодавчих і нормативних документів, які готуються органами законодавчої та виконавчої влади в Україні, а саме:  Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Державним комітетом статистики України, Міністерством освіти і науки України, Національним банком України тощо,

публікація монографій, наукових доповідей, аналітичних матеріалів, доповідних записок,

виступи у пресі, участь у різноманітних семінарах, конференціях, симпозіумах.

проведення конференцій та круглих столів з актуальних питань економічної політики та перспектив розвитку економіки України, в яких беруть активну участь члени Уряду, депутати Верховної Ради України, представники Національного банку та ряду комерційних банків України, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, відомі вчені, провідні фахівці академічної і галузевої науки та викладачі вищих навчальних закладів України

Результати наукових досліджень:

Із сучасних питань економічної теорії:

розкрито механізми поширення відносин недовіри у суспільстві як феномену ненадійності та ризику, що перетворився на атрибут раціональної поведінки економічних суб’єктів

запропоновано шляхи зміцнення відносин довіри як джерела стабільності і розвитку в суспільстві та економіці через:

                розширення соціальної бази реформ,

                мінімізацію ринкової асиметрії;

                розбудову інституту державно-приватного партнерства,

                реформування прав власності,

                формування нової фінансової архітектоніки,

                піднесення рівня соціальної відповідальності бізнесу та ін.

Щодо соціально-економічних трансформацій українського суспільства

розроблено модель вимірювання та отримано

оцінки змін природи та детермінант соціально-економічної нерівності,

а також масштабів тіньового сегменту оплати праці і його вплив на розшарування населення за доходами.

З проблем моделювання та прогнозування економічного розвитку

розроблено комплекс інтегрованих моделей прогнозування

здійснено оцінку потенціалу економічного зростання України у середньостроковій перспективі

        дозволяє:

спрогнозувати розвиток макроекономічної ситуації в Україні до 2015 року,

передбачити кризові явища в економіці України як в період 2008-2009 років, так і у 2012–2013 роках

З макроекономічних проблем

оцінено на основі міжкраїнового модельного комплексу інтеграційні ефекти приєднання України до ЗВТ ЄС, до ЗВТ СНГ, до ЄЕП, до Митного союзу та наслідків щодо збереження поточної ситуації

розкрито причинно-наслідкові залежності, що формують диспропорції і кризи в економіці України

З проблем грошово-кредитного регулювання економіки

розроблено засади функціонально-структурних змін у грошово-кредитному регулюванні економіки, що спрямовані на:

інтенсифікацію дії монетарних факторів в економічному розвитку,

оптимізацію управління кредитними потоками,

використання механізмів формування “довгих” грошей

З проблем державних фінансів

визначено структурні диспропорції в системі державних фінансів України;

здійснено оцінку впливу боргових процесів на розвиток економіки;

обґрунтовано напрями підвищення ефективності фінансування органів місцевого самоврядування України, на основі застосування правила еквівалентності.

З проблем фінансово-монетарного регулювання економіки

запропоновано шляхи  нагромадження фінансових ресурсів  реального сектора економіки, що  має стати пріоритетом фінансової політики України  для  збалансування економічних інтересів  підприємств  і держави та забезпечення концентрації  фінансових ресурсів на пріоритетних  напрямах економічного розвитку.

З проблем науково-технологічного та інноваційного розвитку

розроблено організаційно-економічну модель національної інноваційної системи;
обґрунтовано механізми забезпечення інноваційних трансформацій в реальному секторі економіки

З проблем секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків

створено інтегровану інформаційно-аналітичну систему (ІАС) для прогнозування енергетичного балансу як базового аналітичного інструментарію для інформаційного забезпечення процесу стратегічного планування розвитку ПЕК

        дозволяє:

- оптимізувати технологічну структуру енергосистеми;

- прогнозувати обсяги викидів парникових газів;

- оцінювати сценарії розвитку енергетики;

- виявляти потенціал заходів з енергозбереження та визначення пріоритетності їх впровадження;

- оцінювати ринковий потенціал нових видів енергії та палива й обґрунтованість рівня тарифів;

- формувати звітний і прогнозний енергетичний баланс

З проблем економіки і політики аграрних перетворень

здійснено оцінку розвитку вітчизняного аграрного сектора з позицій євроінтеграційних перспектив
розкрито його структурні деформації
запропоновано зміни у системі державної підтримки щодо їх подолання
обґрунтовано необхідність соціоекономічної модернізації агросектора та концептуальні засади відновлення взаємоповязаного аграрного і сільського розвитку

З проблем агропродовольчого розвитку

обґрунтовано зміни в державній політиці розвитку сільського господарства, в основу якої покладено концепції його багатофункціональності та паритету цін;
обґрунтовано засади формування аграрної біоекономіки;
рекомендовано шляхи і методи поліпшення стану продовольчої безпеки в Україні

З питань соціально-економічних проблем праці

оцінена ефективність функціонування ринку праці, що дозволило визначити особливості використання трудових послуг в країні і на цій основі обґрунтувати напрями підвищення ефективності функціонування ринку праці шляхом:

- модернізації соціально-трудової сфери

- легітимізації нестандартних форм зайнятості та контролю за дотриманням трудового законодавства;

- оптимізації системи освіти з використанням сигналів ринку праці;

- розробки заходів щодо мотивації економічної активності безробітного населення;

- реформування системи оплати праці, передусім у бюджетному секторі.

З проблем економічної історії

визначено історично обумовлені характеристики інституційної недостатності соціально-економічних трансформацій в Україні;
розкрито чинники контраверсійності у взаємодії соціальних норм, економічного середовища та державної політики.

З проблем управління економікою

розкрито особливості прояву єдності та протиріччя влади, бізнесу та суспільства в Україні.
визначено основи системної конфігурації їхньої взаємодії на основі розвитку інституту державно-приватного партнерства як складової інституційної архітектоніки сучасної економічної системи.

        дозволило:

- розробити модель організаційно-правового забезпечення розвитку державно-приватного партнерства;

- оцінити його інвестиційний потенціал як інструменту державного регулювання економіки

Інститут є засновником наукових журналів "Економіка і прогнозування" та  "Вісник Інституту економіки та прогнозування", Збірника наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України"; співзасновником наукових журналів  "Економічна теорія", "Український соціум". Всі ці видання входять до переліку наукових фахових видань ВАК України.

Контактна інформація

Телефон

+38(044) 280-1234

Факс

+38(044) 280-8869

Поштова адреса

вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна

Адреса електронної пошти

gvm@ief.org.ua

19% респондентів, або 23,5% серед економічно активного населення, зазначили, що мають тіньовий доход. А 38% повідомляють, що їхні знайомі або рідні отримують доход «у конверті»

Ці та інші результати всеукраїнського моніторингового опитування населення України за темою «Динаміка матеріального становища та соціально-економічних очікувань населення: березень 2014», що проводилося у співпраці відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України, Центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка з 1 по 6 березня 2014 року в усіх областях України, АР Крим та м. Києві.

  Докладніше див. далі

 

«Українська весна»: 
майже 60% населення України за запровадження жорсткої бюджетної економії 

Пропонуємо ознайомитися з результатами моніторингу громадської думки населення «Українська весна», проведеного у співпраці відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України, Центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка з 1 по 6 березня 2014 року в усіх областях України, АР Крим та м. Києві.

  Див. докладніше

 

Важливе повідомлення

 

30 жовтня 2013 року в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» відбулася міжнародна конференція за участю російських та українських дослідників, які представляють Інститут економіки РАН, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Національний університет ДПС України, Київський національний економічний університет тощо. На пленарному засіданні було висвітлено результати наукових досліджень у рамках нового наукового напряму «Економічна соціодинаміка», що розробляється російськими дослідниками Р.С.Грінбергом та А.Я.Рубінштейном, та відбулося їх обговорення представниками українських наукових шкіл.

 

 

30 вересня 2013 року, у день  85-річчя від дня народження академіка Національної академії наук України Олексія Мусійовича Онищенка, в Інституті відбулася наукова конференція, присвячена світлій пам’яті видатного вітчизняного вченого економіста-аграрника, його науково-дослідній, науково-організаційній та науково-педагогічній діяльності: «Академік Олексій Мусійович Онищенко: талановитий вчений, глибокий дослідник, творча особистість»

 

 

 

14 червня в Інституті відбувся круглий стіл «Нові підходи до аналізу ефективності програм корпоративної соціальної відповідальності», на якому відбулася презентація «Методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності»

 

 Send mail to eip@ief.org.ua with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Institute for Economics and Forecasting
Last modified: марта 25, 2014