Інститут економіки та прогнозування

Національної академії наук України

Інститут Видання Підготовка кадрів Магістратура Коорд. рада Міжнародні зв'язки Інтернет-ресурси   

Керівництво Вчена рада Директор Відділи Персоналії Конкурс Річний план закупівель

 

 

 

 

 

 

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України" у відповідності до Постанови Президії НАН України від 06.07.2005 р. є правонаступником Інституту економічного прогнозування НАН України, який було створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.1997 р. № 772 "Про утворення Інституту економічного прогнозування" та Постанови Президії НАН України від 05.09.1997 р. № 298 з метою забезпечення розроблення стратегічних прогнозів і програм соціально-економічного розвитку України.

Очолює Інститут - академік НАН України Валерій Михайлович Геєць.

Головним завданням Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення їхнього теоретичного і практичного рівня та розроблення на цій основі напрямів і методів розвитку господарської системи, розроблення стратегічних прогнозів і програм розвитку економіки України.

В Інституті з 2011 року функціонують вісімнадцять наукових відділів.

Дослідження здійснюються за такими основними напрямами: економічна теорія; моделювання та прогнозування економічного розвитку; грошово-кредитні відносини; державні фінанси; фінанси реального сектора; економічне зростання та структурні зміни в економіці;  економіка і організація високих технологій; розвиток виробничої інфраструктури; промислова політика; технологічне прогнозування та інноваційна політика; секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства; економічна історія; соціально-економічні проблеми праці; управління економікою; просторовий економічний розвиток та місцеве самоврядування.

Шляхи реалізації результатів наукових досліджень:

надання науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо розв’язання найважливіших проблем соціально-економічного розвитку України зацікавленим державним установам і відомствам,

розробка та проведення експертизи законодавчих і нормативних документів, які готуються органами законодавчої та виконавчої влади в Україні, а саме:  Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Державним комітетом статистики України, Міністерством освіти і науки України, Національним банком України тощо,

публікація монографій, наукових доповідей, аналітичних матеріалів, доповідних записок,

виступи у пресі, участь у різноманітних семінарах, конференціях, симпозіумах.

проведення конференцій та круглих столів з актуальних питань економічної політики та перспектив розвитку економіки України, в яких беруть активну участь члени Уряду, депутати Верховної Ради України, представники Національного банку та ряду комерційних банків України, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, відомі вчені, провідні фахівці академічної і галузевої науки та викладачі вищих навчальних закладів України

Результати наукових досліджень:

Із сучасних питань економічної теорії:

розкрито механізми поширення відносин недовіри у суспільстві як феномену ненадійності та ризику, що перетворився на атрибут раціональної поведінки економічних суб’єктів

запропоновано шляхи зміцнення відносин довіри як джерела стабільності і розвитку в суспільстві та економіці через:

                розширення соціальної бази реформ,

                мінімізацію ринкової асиметрії;

                розбудову інституту державно-приватного партнерства,

                реформування прав власності,

                формування нової фінансової архітектоніки,

                піднесення рівня соціальної відповідальності бізнесу та ін.

Щодо соціально-економічних трансформацій українського суспільства

розроблено модель вимірювання та отримано

оцінки змін природи та детермінант соціально-економічної нерівності,

а також масштабів тіньового сегменту оплати праці і його вплив на розшарування населення за доходами.

З проблем моделювання та прогнозування економічного розвитку

розроблено комплекс інтегрованих моделей прогнозування

здійснено оцінку потенціалу економічного зростання України у середньостроковій перспективі

        дозволяє:

спрогнозувати розвиток макроекономічної ситуації в Україні до 2015 року,

передбачити кризові явища в економіці України як в період 2008-2009 років, так і у 2012–2013 роках

З макроекономічних проблем

оцінено на основі міжкраїнового модельного комплексу інтеграційні ефекти приєднання України до ЗВТ ЄС, до ЗВТ СНГ, до ЄЕП, до Митного союзу та наслідків щодо збереження поточної ситуації

розкрито причинно-наслідкові залежності, що формують диспропорції і кризи в економіці України

З проблем грошово-кредитного регулювання економіки

розроблено засади функціонально-структурних змін у грошово-кредитному регулюванні економіки, що спрямовані на:

інтенсифікацію дії монетарних факторів в економічному розвитку,

оптимізацію управління кредитними потоками,

використання механізмів формування “довгих” грошей

З проблем державних фінансів

визначено структурні диспропорції в системі державних фінансів України;

здійснено оцінку впливу боргових процесів на розвиток економіки;

обґрунтовано напрями підвищення ефективності фінансування органів місцевого самоврядування України, на основі застосування правила еквівалентності.

З проблем фінансово-монетарного регулювання економіки

запропоновано шляхи  нагромадження фінансових ресурсів  реального сектора економіки, що  має стати пріоритетом фінансової політики України  для  збалансування економічних інтересів  підприємств  і держави та забезпечення концентрації  фінансових ресурсів на пріоритетних  напрямах економічного розвитку.

З проблем науково-технологічного та інноваційного розвитку

розроблено організаційно-економічну модель національної інноваційної системи;
обґрунтовано механізми забезпечення інноваційних трансформацій в реальному секторі економіки

З проблем секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків

створено інтегровану інформаційно-аналітичну систему (ІАС) для прогнозування енергетичного балансу як базового аналітичного інструментарію для інформаційного забезпечення процесу стратегічного планування розвитку ПЕК

        дозволяє:

- оптимізувати технологічну структуру енергосистеми;

- прогнозувати обсяги викидів парникових газів;

- оцінювати сценарії розвитку енергетики;

- виявляти потенціал заходів з енергозбереження та визначення пріоритетності їх впровадження;

- оцінювати ринковий потенціал нових видів енергії та палива й обґрунтованість рівня тарифів;

- формувати звітний і прогнозний енергетичний баланс

З проблем економіки і політики аграрних перетворень

здійснено оцінку розвитку вітчизняного аграрного сектора з позицій євроінтеграційних перспектив
розкрито його структурні деформації
запропоновано зміни у системі державної підтримки щодо їх подолання
обґрунтовано необхідність соціоекономічної модернізації агросектора та концептуальні засади відновлення взаємоповязаного аграрного і сільського розвитку

З проблем агропродовольчого розвитку

обґрунтовано зміни в державній політиці розвитку сільського господарства, в основу якої покладено концепції його багатофункціональності та паритету цін;
обґрунтовано засади формування аграрної біоекономіки;
рекомендовано шляхи і методи поліпшення стану продовольчої безпеки в Україні

З питань соціально-економічних проблем праці

оцінена ефективність функціонування ринку праці, що дозволило визначити особливості використання трудових послуг в країні і на цій основі обґрунтувати напрями підвищення ефективності функціонування ринку праці шляхом:

- модернізації соціально-трудової сфери

- легітимізації нестандартних форм зайнятості та контролю за дотриманням трудового законодавства;

- оптимізації системи освіти з використанням сигналів ринку праці;

- розробки заходів щодо мотивації економічної активності безробітного населення;

- реформування системи оплати праці, передусім у бюджетному секторі.

З проблем економічної історії

визначено історично обумовлені характеристики інституційної недостатності соціально-економічних трансформацій в Україні;
розкрито чинники контраверсійності у взаємодії соціальних норм, економічного середовища та державної політики.

З проблем управління економікою

розкрито особливості прояву єдності та протиріччя влади, бізнесу та суспільства в Україні.
визначено основи системної конфігурації їхньої взаємодії на основі розвитку інституту державно-приватного партнерства як складової інституційної архітектоніки сучасної економічної системи.

        дозволило:

- розробити модель організаційно-правового забезпечення розвитку державно-приватного партнерства;

- оцінити його інвестиційний потенціал як інструменту державного регулювання економіки

Інститут є засновником наукових журналів "Економіка і прогнозування" та  "Вісник Інституту економіки та прогнозування", Збірника наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України"; співзасновником наукових журналів  "Економічна теорія", "Український соціум". Всі ці видання входять до переліку наукових фахових видань ВАК України.

Контактна інформація

Телефон

+38(044) 280-1234

Факс

+38(044) 280-8869

Поштова адреса

вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна

Адреса електронної пошти

gvm@ief.org.ua

Нові ініціативи щодо спрощення діяльності фермерства

Під головуванням заступника міністра аграрної політики та продовольства – керівника апарату Олександра Сеня 3 вересня ц. р. сформована при Міністерстві аграрної політики та продовольства робоча група експертів, до якої увійшли науковці ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», обговорила розвиток малих форм господарювання на селі.

Результатом зустрічі стали домовленості з розроблення змін і доповнень до Закону України про «Фермерське господарство», зокрема, пропозицій щодо спрощення механізмів формалізації діяльності малих та середніх форм господарювання.

57% українців вважають, що АТО на Донбасі має закінчитися негайно 

Сьогодні, коли Україна опинилася перед можливістю радикальної активізації соціальних процесів, пов’язаних з переоцінкою військового протистояння та суспільно-політичного конфлікту на Сході України, для проведення адекватної державної політики в різних частинах країни дуже важливим є усвідомлення суспільних очікувань та орієнтацій, а також оцінки можливих наслідки залежно від конкретних обставин перебігу адаптації українського суспільства до нових викликів, пов’язаних із процесами АТО та фактичним станом військового протистояння. Пропонуємо ознайомитися із результатами соціологічного опитування «Оцінки населенням АТО на Донбасі», яке проводилося з 28 липня по 1 серпня 2014 р. у 24 областях України та м. Києві відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка спільно з Центром "Соціальний моніторинг".

Докладніше читайте тут

Інтерв’ю зав. відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій інституту Ольги Балакірєвої.за результатами соціологічного опитування громадської думки «Оцінки населенням АТО на Донбасі» "Дзеркалу тижня. Україна" читайте тут: 
http://gazeta.zn.ua/internal/strana-edinaya-no-ne-odnorodnaya-_.html

«Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України»

Нове ґрунтовне дослідження на вкрай актуальну тему під такою назвою нещодавно опублікував Інститут економіки та прогнозування НАН України. Наукову доповідь випущено за редакцією академіка НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко та чл.-кор. НАН України Л.В.Шинкарук. У ній детально розглядаються наслідки імплементації Угоди, а також окреслюються перспективи та аналізуються ризики для окремих галузей, товарних, фінансових ринків, ринку державних закупівель і ринку праці.

Див. далі (укр.)

Див. далі (рос.)

Див. далі (англ.)

Результати дослідження вимушених переселенців в Україні було презентовано на круглому столі

Круглий стіл «Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування» пройшов 9 липня 2014 року в Інституті демографії і соціальних досліджень НАНУ. Співорганізатором також виступив Аналітичний центр «Нова соціальна та економічна політика». Коло учасників включало представників органів і структур, які надають чи прагнуть надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам з Криму та Донбасу: працівників міністерств і служб, міжнародних і українських громадських організацій, академічних вчених. 

Докладніше див. далі

 ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У кінці травня 2014 р. співробітники Інституту економіки та прогнозування НАН України зустрілися з відомим польським економістом, директором Центру трансформації, інтеграції та глобалізації економічних досліджень (Transformation Integration and Globalization Economic Research – TIGER) в Університеті ім. Леона Козьминського у Варшаві, екс-міністром фінансів Польщі Ґжеґожем Колодко. Пан Колодко розповів про перетворення, які здійснювалися в Польщі впродовж 25 постсоціалістичних років, відповів на запитання присутніх і презентував книгу «Куди йде світ: політична економія майбутнього». 

Ознайомитися з основними тезами виступу Ґ. Колодка

 

Виконання НДР

Публікуємо звіт про виконання науково-дослідної роботи “Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення”, виконану відділом фінансів реального сектора, керівник НДР – чл.-кор. НАН України А.І. Даниленко 

 

Пропонуємо ознайомитися з новою науковою доповіддю співробітників нашого Інституту
  "Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки"   
за редакцією В.М. Гейця і 
Л.В. Шинкарук

Integration Possibilities for Ukraine: Perspectives and Consequences
(eng)

У доповіді подано результати досліджень щодо можливих наслідків покращення торговельних режимів для національної економіки у результаті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й торговельних конфліктів між Україною та РФ. Розкрито  особливості реалізації в Україні інвестиційних проектів з країнами ЄС та країнами світу. Розглянуто варіанти співробітництва з РФ у авіабудівній і ракетно-космічній галузі, суднобудуванні та залізничному машинобудуванні. Для фахівців у сфері економіки та державного управління, науковців, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями економічного розвитку України.

 

На черговому засіданні Вченої ради від 3 липня 2014 р.  розглядалися результати виконання НДР відомчої тематики «Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток» (науковий керівник – завідуюча відділом економічного зростання та структурних змін в економіцічл.-кор. НАН України Л. Шинкарук) (термін виконання: IV кв. 2011 р. – ІІІ кв. 2014 р.) та «Еволюція концепцій економічного розвитку у вітчизняній економічній науці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст..)» (науковий керівник – завідуюча відділом економічної історії – д-р екон. наук В. Небрат) (термін виконання: IV кв. 2011 р. – ІІІ кв. 2014 р.), а також монографії за результатами виконання НДР. Ухвалено рішення про прийняття НДР відомчої тематики, монографії «Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток», «Концепції економічного розвитку у вітчизняній науці» рекомендовано до друку з урахуванням зауважень.

Докладніше див. далі

 

19% респондентів, або 23,5% серед економічно активного населення, зазначили, що мають тіньовий доход. А 38% повідомляють, що їхні знайомі або рідні отримують доход «у конверті»

Ці та інші результати всеукраїнського моніторингового опитування населення України за темою «Динаміка матеріального становища та соціально-економічних очікувань населення: березень 2014», що проводилося у співпраці відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України, Центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка з 1 по 6 березня 2014 року в усіх областях України, АР Крим та м. Києві.

  Докладніше див. далі

__________________________

 Send mail to eip@ief.org.ua with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Institute for Economics and Forecasting
Last modified: сентября 15, 2014